Gå direkt till innehållet

Alkohol

Alkoholbruk är en ohälsosam levnadsvana och bland de viktigaste riskfaktorerna för cancer. Ju mera man konsumerar alkohol, desto högre är risken för att insjukna i cancer. Även måttlig alkoholkonsumtion ökar cancerrisken.

Årligen förorsakar alkohol uppskattningsvis upp till 1 200 cancerfall i Finland. Cancerfall som förorsakas av alkohol har blivit vanligare.

Alla alkoholdrycker ökar cancerrisken. För cancern har det ingen betydelse om man dricker vin, öl, cider eller sprit. Mängden alkohol man dricker är den avgörande faktorn.

Vilka cancertyper förorsakas av alkohol?

Alkohol kan förorsaka åtminstone

 • cancer i munnen, svalget, struphuvudet och matstrupen
 • levercancer
 • tarmcancer
 • bröstcancer

Personer som regelbundet konsumerar fyra alkoholportioner per dag har en 2–3-faldig ökad risk för att insjukna i cancer i munnen, svalget, struphuvudet och matstrupen. En motsvarande mängd alkohol förorsakar även en 1,5-faldig ökad risk för att insjukna i bröst- eller tarmcancer. Ju större alkoholkonsumtionen är, desto högre blir risken för att insjukna i cancer.

I fråga om bröstcancer är det viktigt att inse att redan en daglig alkoholportion ökar risken att insjukna med ca 10 %.

Alkohol skadar levercellerna. Riklig och långvarig alkoholkonsumtion ökar risken för levercirros. Levercirrosen är i sin del den viktigaste riskfaktorn för levercancer. Hos 10–20 % av levercirrospatienterna uppstår levercancer.

Alkohol kan orsaka sju olika typer av cancer. I bilden en ritad människokropp och presenterat vilka olika typer av cancer alkohol kan förorsaka. Ju större cirkel desto mer förorsakar alkohol den specifika typen av cancer. I storleksordning: bröstcancer hos kvinnor, tarmcancer, muncancer, cancer i matstrupen, svalgcancer, cancer i struphuvudet och levercancer. Källa: Brown et al, British Journal of Cancer 2018.

Alkohol ökar cancerrisken på olika sätt. Alkoholdryckerna innehåller etanol som är en väsentlig cancerframkallande faktor eller karcinogen.

Acetaldehyd: Etanol förvandlas i kroppen till acetaldehyd. Acetaldehyd är en giftig kemisk förening, som skadar DNA och förhindrar celler från att reparera dessa skador. Enligt International Agency for Research on Cancer (IARC) klassificeras acetaldehyd och etanol som cancerframkallande ämnen. De skador som acetaldehyd framkallar förorsakar åtminstone huvud- och halscancer och olika tarmcancrar.

Oxidativ stress: Till följd av alkoholkonsumtion bildas skadliga föreningar i kroppens celler. Dessa syreföreningar, s.k. ROS-molekyler, kan skada cellstrukturer, som t.ex. DNA, vilket ökar risken för cancer.

Hormoner: Alkohol ökar östrogennivån i kroppen. Östrogen är ett könshormon vars uppgift är att t.ex. signalera åt cellen när den ska dela sig. En ovanligt hög östrogennivå ökar risken för bröstcancer hos kvinnor.

Övervikt: Alkohol innehåller mycket onödiga kalorier. Riklig alkoholkonsumtion kan leda till övervikt. Det har konstaterats att fetma ökar risken för flera cancertyper.

Viktkontroll

Alkohol kan också irritera vävnader, särskilt i munnen och halsen. Det kan leda till cell- och vävnadsskador som gör att cancerrisken ökar.

”Problemet är att finländare
ofta dricker för att bli berusade.”

I jämförelse med den europeiska nivån ligger alkoholkonsumtionen i Finland på medelnivå. Problemet är att finländare ofta dricker för att bli berusade, det vill säga alltför mycket på en gång.

Traditionellt har man konsumerat stora mängder av starka alkoholdrycker i Finland. Under de senaste åren har man dock sett en uppåtgående tendens i konsumtionen av svagare drycker som öl, cider och vin. I Finland finns det enligt expertbedömningar upp till 500 000 riskkonsumenter, och män konsumerar mera alkohol än kvinnor.

Det är skadligare för kvinnor och unga att dricka alkohol än för vuxna män, eftersom kvinnor och unga ofta väger mindre än vuxna män. De skadas och blir berusade av en mindre mängd alkohol. På grund av sin lättare vikt spjälkar den kvinnliga kroppen alkohol långsammare. Sålunda hinner alkohol skada kvinnans inre organ, som levern, en längre tid.

Dessutom är kroppens vätskemängd mindre hos kvinnor än män. Eftersom alkohol är ett vattenlösligt ämne, ökar alkoholhalten i blodet kraftigare hos kvinnor än män.

Alkohol och tobak

Kombination av alkohol och tobak är synnerligen farlig, eftersom dessa två mångfaldigar varandras effekt.

Kombinationen av alkohol och tobak ökar väsentligt risken för att insjukna i speciellt cancer i munnen, svalget, struphuvudet och matstrupen. Det beror på att alkohol underlättar penetration av de skadliga kemikalier som tobaksröken innehåller till cellerna i huvud- och halsområdet.

Hos människor som röker och konsumerar mycket alkohol är risken för att insjukna i cancer 10- eller upp till 100-faldig ökad jämfört med människor som inte röker eller konsumerar alkohol.

Tobaksprodukter

Alkoholbruket förknippas med över 200 sjukdomar och skador. Förutom cancer förorsakar det även flera andra folksjukdomar, som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes.

Alkohol förorsakar en mängd olycksfall och trafikskador. Alkohol är i själva verket en vanlig dödsorsak. Riklig alkoholkonsumtion kan förorsaka mentala problem eller beteenderelaterade sjukdomar.

Alkohol förhindrar många näringsämnen, som t.ex. vitamin A, B, C och D, från att bli absorberade och begränsar kroppens möjligheter att ta vara på dem. Människor som använder mycket alkohol kan även ha en ensidig diet, varvid det annars också råder en brist på näringsämnen.

I Finland är alkohol ofta en del av vardag och fest. Bastuöl, ett glas vin på hemsoffan på lördagar eller ett party på fredagskvällen är bekanta situationer där alkohol konsumeras. Då vi ändå vet att alkohol är en risk för hälsan är det viktigt att hålla ett öga på sin alkoholkonsumtion.

Ibland skapas det ett socialt tryck att dricka alkohol. Det betyder inte att någon skulle tvinga en att dricka, utan att man ibland dricker mera eller mindre automatiskt. Man tycker att alkohol hör till vissa situationer. Så är det dock inte.

”Alla som konsumerar alkohol
kan minska sitt drickande.”

I samband med olika livskriser kan alkoholkonsumtionen öka. Det är viktigt att inte försöka åtgärda problem med alkohol.

Alla som konsumerar alkohol, även de som konsumerar mycket lite, kan minska sitt drickande. Det är alltid gynnsamt för hälsan. Med tanke på cancerrisken spelar det ingen roll, hurdana alkoholdrycker man dricker, utan hur mycket man dricker.

Vill man minimera cancerrisken som alkohol medför gäller ett enkelt tips: Ju mindre du dricker alkohol, desto mindre är risken för cancer.

I finska rekommendationer för alkoholkonsumtion har man definierat ett gränsvärde för hög och måttlig risk. Gränsen för hög risk fungerar som en larmgräns. Enligt rekommendationerna ska man begränsa sitt alkoholbruk så att kvinnorna unnar sig högst en portion per dag och männen högst två.

Gränsen för hög risk nås när en man dricker 23–24 portioner i veckan och en kvinna 12–16 portioner i veckan. Gränsen för måttlig risk ligger hos män vid 14 och kvinnor vid 7 portioner i veckan.

Rikligt drickande (över 5–6 portioner på en gång) bör undvikas. Man borde inte heller dricka alkohol varje dag.

I och med att människan åldras blir hennes alkoholtolerans sämre. Vid 60 års ålder tål man endast hälften av den mängd som man tålde när man var 30. Nästan varje människa som befinner sig i pensionsåldern har minst ett läkemedel vars effekt störs av alkohol.

Antalet alkoholportioner räknas genom att omvandla alkohol som dryckerna innehåller till ren alkohol.

En alkoholportion är till exempel

 • 1 flaska mellanöl (33 cl)
 • 12 cl vin
 • 4 cl sprit

När man ur cancerns synvinkel betraktar de skador som alkohol framkallar, ligger den tryggaste gränsen vid noll.

Så här kan du minska ditt drickande

 • Följ aktivt med din alkoholkonsumtion och se till att du inte dricker utan att märka det. Du kan föra bok över hur mycket du dricker alkohol i en vecka och jämföra resultaten med rekommendationerna.
 • Tänk över hurdana situationer du dricker i. Om du dricker varje dag vid samma tidpunkt, fundera hur du kan bryta detta mönster.
 • När du dricker alkohol, fundera på förhand, hur många portioner du tänker ta och stå fast vid ditt beslut.
 • Akta dig för småsmuttande. Du behöver inte dricka en ölflaska eller ett glas vin varje dag efter jobbet, inte heller varannan. Bastuölen kan du byta mot en alkoholfri törstsläckare.
 • Vid festliga tillställningar dricker man lätt flera portioner. Ta en liten cider i stället för en stor, använd små vinglas och drick mindre portioner så överskrider du inte rekommendationerna.
 • Du kan under kvällens gång byta alkoholdryckerna mot alkoholfria. Det är också bra att byta varannan dryck till en alkoholfri dryck.
 • Byt till en mildare dryck eller späd ut dina drinkar.
 • Drick långsamt och ta små smuttar.
 • Du kan alldeles bra tacka nej till en drink, även på firmatillställningar.
 • I butiken kan du gå till saft- eller läskhyllan i stället för alkoholhyllan. Det finns ett enormt utbud på alkoholfria drycker.
 • Vispa ihop en läcker dryck av saft och frukt eller djupfrysta bär med en elvisp.

Kom ihåg att vardagskvällar och fester utan alkohol ger ett gott exempel för barn.

Om du är bekymrad över din alkoholkonsumtion, får du hjälp t.ex. på Droglänkens sidor.

Droglänken

Det är på många sätt nyttigt att minska sin alkoholkonsumtion

Om du minskar på användningen av alkohol eller slutar helt och hållet att dricka alkohol främjar du din hälsa på många sätt och minskar risken för många allvarliga sjukdomar. Därutöver

 • sover du bättre
 • känner du dig piggare om morgnarna
 • får du mindre kalorier och kan gå ned i vikt
 • kan halsbrännan lindras
 • kan minnet fungera bättre
 • kan sexlivet bli bättre