Gå direkt till innehållet

Arbete och omgivning

Det finns många kemikalier och andra faktorer i vår omgivning som kan öka risken för cancer. Dessa föreningar kan vara naturliga, såsom radon och solens strålning, eller ämnen som människan har åstadkommit t.ex. genom industrin.

Vi kan inte alltid välja själva vilka ämnen som vi exponeras för.

Också på en del arbetsplatser kan man bli utsatt för cancerframkallande ämnen eller t.ex. strålning. De vanligaste arbetsrelaterade exponeringsfaktorerna är solens strålning, radon, trädamm, asbest och bensen.

Av alla cancertyper som förorsakas av arbetsmiljön är mesoteliom den vanligaste i Finland. Mesoteliom betyder cancer i lungsäcken eller lungcancer och förorsakas av att behandla asbest eller andas asbestdamm.

Andra arbetsrelaterade cancertyper är urinblåscancer, leukemi, angiosarkom i levern (cancertyp som utgår från blodkärl i levern) och hudcancer.

Arbetarskyddsförvaltningen kontrollerar användningen av farliga ämnen på arbetsplatser. Myndigheterna upprätthåller en lista över cancerframkallande ämnen. Många cancerframkallande ämnen har blivit helt och hållet förbjudna i Finland. Därutöver har myndigheterna definierat regler för användning av farliga ämnen.

Arbetsgivaren ska ta hand om arbetarskyddet. Således ska arbetsgivaren skydda arbetstagaren från kemikalier som vid exponering ökar risken för cancer.

Arbetsgivaren ska minska användningen av cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen så långt som möjligt. Cancerframkallande ämnen ska ersättas med andra ämnen. Om de inte kan ersättas, ska exponeringsnivån hos arbetstagarna sänkas så lågt som möjligt.

Arbetstagaren kan i sin tur minska sin cancerrisk på arbetsplatsen genom att följa de anvisningar och bestämmelser som tryggar arbetssäkerheten och -hälsan.